FPL 37 VIGGEN - HAVERI F6 37026

1978-09-06, Fagersanna (Karlsborg)

Uppdaterad: 2012-01-10

Haveriet

Föraren startade kl 1448 från Karlsborg för att öva ebk-stigning på kurs mot Djurö och omdragsvarv vid Karlsborg. Under återflygning från Djurö träffades flygplanet av en blixt varvid nospartiet och vissa delar av elektroniksystemen skadades.

Föraren avbröt då flygningen och avsåg landa Karlsborg bana 06. I samband med landställsutfällning på flyghöjd 500 m vid fart 400-500 km/tim inträffade motorstopp. Förarens återstartningsförsök misslyckades. Han sköt ut sig på ca 150 meters höjd vid fart 290 km/h kl 1509. Han undkom med lätta kompressionsfrakturer i ryggen. Flygplanet totalhavererade 9,5 km västsydväst fältet.

Händelsförlopp

Nedslagsgata i skogen (sett från flygplanets bakkropp).
På ca 2.000 meters höjd i moln, då föraren övervakade SI-bilden, upplevde han ett kraftigt ljussken framför sig, hörde en kraftig smäll i flygplanet samt konstaterade att SI-bilden försvann. Omedelbart därefter erhölls huvudvarning och på varningstablåerna tändes NAVSYST, CK, RHM och SPAK. Styrsystemet kopplade ner till GSA. Samtidigt uppstod radiostörningar och vibrationer i flygplanet.

Föraren drog då på gas och kontrollerade FLI, MFI och HMT. MFI stod på noll medan FLI och HMT fungerade. Han upptäckte en uppfläkt plåt på nosens vänstra sida. På nosens högra sida såg han att en lucka saknades och att en kabelliknande del fladdrade i fartvinden.

Föraren steg till höjd över moln (ca 3.500 m) med hjälp av FLI och reservfartmätare. Han anropade kontrollen på olika frekvenser men fick inget svar. Däremot uppfattade han annan radiotrafik. Efter ca en minut erhöll han åter radiokontakt med kontrollen och anmälde troligt blixtnedslag i flygplanet och fartmätarproblem.

Efter att ha fastställt läget till i trakten av Tibro med hjälp av kontrollen minskade föraren flyghöjden i en molnglugg genom att svänga med fart ca 500 km/h.


Nedslagsgata i skogen (sett från flygplanets bakkropp).
Under moln anslöt ett annat flygplan 37 på ca 16 kilometers avstånd från Karlsborg. Föraren i detta flygplan såg att på det skadade flygplanets vänstra nossida saknades skalplåt mellan radomen och till i höjd med frontrutans framkant samt att noshjulet föreföll vara synligt i infällt läge. På höger sida såg han likartade skador men av något mera begränsad omfattning.

Föraren av det sedermera havererade flygplanet fortsatte flygningen med marksikt på 500-600 meters höjd med hjälp av det andra flygplanet mot Karlsborg och avsåg landa bana 06. När han skulle göra flygplanet landningsklart och just hade fört ned landningsspaken till det nedre läget upplevde han en skarp knall bakifrån i flygplanet åtföljd av snabbt varvtalsfall. Flyghöjden var då 500 m och farten 400-500 km/h. Huvudvarning erhölls men några ytterligare felindikeringar kunde föraren ej iaktta. Han fällde åter in landstället. När han kontrollerade varvtalsmätaren stod denna på noll. Han lade ej märke till utloppstemperatur eller EPR. Han meddelade på radio att han hade motorstörning.

Föraren drog av gasen till marktomgång och tryckte ned återstartningsknappen under ca en sekund samt ökade därefter, utan att konstatera att motorn återtänt, efterhand gaspådraget till något mer än flygtomgång. Återstartningsförsöket misslyckades och då fart och flyghöjd snabbt hade reducerats beslöt föraren att lämna flygplanet vilket han meddelade.


Vy över flygplansrester. Mot nedslagsriktningen.
Föraren sköt ut sig kl 1509 på ca 150 meters höjd vid fart 290 km/h. Räddningssystemet fungerade på avsett sätt. Under utskjutningsförloppet erhöll föraren lätta kompressionsfrakturer i ryggraden. Innan föraren separerades från stolen roterade stolekipaget relativt kraftigt framåt. Han landade i övrigt oskadd i en skogsglänta, lokaliserades där av föraren i det andra flygplanet samt hämtades från platsen ca l2 minuter efter utskjutningen av flottiljens räddningshelikopter.

Flygplanet slog ned i grovstammig skog i ca l6 graders dykvinkel på kurs ca l00 gr och med fart 250-280 km/h. Nedslagsplatsen ligger 9,5 km från fältet och 500 m söder om inflygningslinjen till bana 06.

Vid nedslaget uppstod omfattande skador på flygplanets framkropp till i höjd med motorns inloppsdel. Brand uppstod i flygplanet och omgivande terräng. Branden släcktes av flottiljens räddningsstyrka som nådde haveriplatsen redan 18 minuter efter nedslaget.

Utlåtande


Haveriet har orsakats av motorstopp till följd av partiell blockering av motorns inloppsdel.

Den partiella blockeringen av motorns inloppsdel som uppgått till ca 25% av motorns totala inloppsarea har orsakats av att en uppfläkt skalplåt från flygplanets nosdel omedelbart under anfallsvinkelgivaren sugits in i vänster luftintag sedan den lossnat i samband med att strömningsbilden framför luftintagen förändrats när föraren fällt ut landstället.

Skalplåtens uppfläkning har orsakats av ett övertryck som alstrats i nosdelen genom förgasning av nospitotrörsuppvärmningens elkabel till följd av blixturladdning genom nospitotröret.

Blixturladdningen kan ha utlösts genom att flygplanet fungerat som utlösande länk i ett elektriskt kraftfält vid genomflygning av ett cumulonimbusmoln.

Nämnda blockering av inloppsdelen torde ha omöjliggjort återstartning även med fullständiga åtgärder härför.

Försvarets Flygsäkerhetsanalys


Bakkroppens överdel har sågats av för att motorn skall kuna lyftas rakt upp.
I samband med instrumentinflygning (SRE/PAR) träffades ett flygplan AJ 37 av ett blixtnedslag. Detta resulterade i att delar av den elektroniska utrustningen slogs ut och nosens skalplåtar fläktes upp på sidorna. Vid utfällning av landstället hörde föraren ett metalliskt ljud samt en smäll från motorn och konstaterade motorstopp. Föraren lämnade flygplanet efter ett misslyckat återstartningsförsök. Utsprånget skedde på ca 150 m höjd och med fart ca 290 km/h.

En plåt från nospartiet hade lossnat och åkt in i motorn och orsakat störningar. För att förhindra ett upprepande pågår modifieringar av flygplan 35 och 37. Rutiner har framtagits för att ge möjlighet att under flygning undvika områden med risk för blixturladdningar. Förarens sena utsprång aktualiserar frågan i vilka lägen nödutsprång bör väljas före återstartningsförsök vid motorstopp i samband med start och landning. Rekommendationer är för närvarande under utarbetande.


Utskrift från radiotrafiken

12'13" FL: 26 vänster till 140
    - 26 har fått ett blixtnedslag
    FL: 26 vänster till 140
    - Ja
12'27" - F12 anmälan
    - 2
    - Kontrollen F12
    FL: 12 kom
    - F12 avst 50 på kurs 070, 4000 standard och SRE/PAR
     om det går för sig, i två enheter
    FL: F12 fortsätt mot plats, avser 
     vänstervarv sedan för 06
    - Ha
    FL: Plané till 2000 QFE 1000
12'59" - Plané till 2000 m på QFE 1000 ja
13'05" FL: 26 höjd nu frågas
    - 26 har stigit
    FL: Repetera
13'12" - Ja 26 går på reservhöjden
13'18" FL: Har 26 stigit?
      26 kontrollen
      26 kontrollen
13'39"   26 kontrollen
13'57" - Kontrollen 26
    FL: Ja 26 jag sökte dej
    - Ja jag har fått ett blixtnedslag
    FL: Blixtnedslag, och du vill gå direkt mot fältet
    - Ja, jag har skador på nospariet på flygplanet
    FL: Det är uppfattat. Vänster till 065
    - 065, Jag måste kontrollera mina instrument först
    FL: Det är uppfattat. Kan du göra det i närheten av fältet?
    - Ja ge mej en kurs
    FL: Fortsätt på 070
    - 070, jag stiger lite till
    FL: Din höjd nu?
14'24" - 3800
    FL: Ja det är uppfattat, 12 sväng norrut
    - Ja jag går med marksikt på 2000
    FL: Ja det är uppfattat. Du kan fortsätta norrut på 2000 ett tag
14'38" - Ha
14'41" - Ja 26 har fel på fartmätaren, flyger på reservfart, jag har
     fått ? ? (CK fel och ?) 0K
    FL: Ja det är uppfattat, 26 vill du ha någon som hjälper dej ner då?
    - Ja 26 (jag kan få gå ner på?) - ja jag har marksikt här, jag
     går ner lite grann
    FL: Ja meddela vilken höjd då går ner till
    - Ja, jaq (skall hålla farten nere också ? )
    (TL internt: Fartmätarfel)
15'08" - Jag (har en bra glugg här?) så jag kan ta mej ner i sektorn
    - Kontrollen hör du 26
    FL: Ja 26 jag hör dej, vilken sektor vill du gå till?
    - Har du kontakt med mej nu jag ligger omkring sektorn neråt
15'22" FL: Ja du ligger strax sydväst om Tibro
    - Ja det är uppfattat, kan jag sjunka här, jaq har en glugg här
    FL: Ja du är klar ner till 500 på QFE 1000
    - Jag har kraftiga störningar - radiostörningar , hör du mej?
    FL: Jag hör dej bra, jag hör dej bra
    - Ha tack
15'40" - Kontrollen kan du leda ihop F12 med den här maskinen
     så kan jag hjälpa honom ner kanske
    FL: Ja 12 om du svänqer vänster söderut
     Ja F12-1 svänger vänster och 2 du går hem och landar
15'57" 26: - Ja det är bra jag behöver kolla fartmätaren (det är fint?)
    12: - Ja 
    26: - - ? - - på nu?
    12: - 500
16'06" 26: - genom 1800
    12: - Ja
    - Kontrollen F12, jag sjunker 
     ner till 500 m på QFE
    FL: 12 ja och 12-2 kan gå mot 
     fältet kanal A
    12-2: - Mot fältet A ja
16'22" (FLC2 till FLA: Du får över 12-2. 
     Ligger vid Beateberg)
    FL: Vem ville återvända
16'26" - Ja det är 74 och 12:an får 
     hjälpa honom med
     och det är att hålla farten för honom 
     (- ? -)och ge fartinformation
    FL: Ja det är uppfattat
16'36" FL: 12 du har 26 nu klockan 1 avstånd 20
    - 1 avstånd 20 det är uppfattat
16'49" FL: 26 går du rakt ut på 065 nu
    - 065 uppfattat, är på 1000 nu
    FL: På 1000 ja och 12 du närmar dej, du har avstånd 10 nu
17'01" - Kontakt
    FL: Det är uppfattat
    - 26 du har mej kl halv 10 nu samma höjd
17'12" 26: - Jaha, jag har kontakt
    12: - Jag samlar på dej
    - Ja 
17'39" 12: - Vad är det för väder nu hemma kontrollen
    FL: Ja sikt över 10,7 Cb på 800
    - Ja det är uppfattat
    FL: 26 ni avser alltså inte att gå direkt nu in för landning
17'59" 12: - Ja vi går direkt in på landning - kan du öka farten
     lite grann. Vi har 500 nu
    26: - Fem, - femhundra ja då stämmer min reservfart
    12: - Ja
    12: - Vill du att vi skall landa rote eller vill du --?--? (landa ensam?)
    26: --?--?
    12: - Repetera
18'17" 26: - Nej jag kan väl landa själv jag skall se om jag
     får ut stället nu för det första
    12: - Ja
    74: - 12 från 74
    12: - Ja
    74: - Lägg dej som 2:a till honom och ge honom fart sen
     kontinuerligt under inflygningen
    12: - Ja just det
18'30" 74: - Och ungefär på (TILS:en?) eller 1 km håll ifrån banan sen.
18'40" 26: - Ja jag har fått motorstörningar nu den svarar inte normalt
18'53" 74: - 26 från 74 vad har du för störningar
18'55" - Ja motorstörningar varvtalet har sjunkit (fart/Avbrott/(varvet)
19'01"  går inte?) upp jag kommer att lämna flygplanet nu/1903
19'08" - 12 jag har sett utskjutningen ? Han ligger [menar hänger]
     i en skärm. Flygplanet har slagit ner i ett skogsparti. 1912
    [CK stannar i samband med nedslag]
19'24" FL: Ja kontrollen det är uppfattat
    12: - Och det ligger, han har landat bra ser det ut som hitintills
    FL: Ja det är uppfattat
    - En skogs, ja det brinner lite grann i nedslagsplatsen
20'05" 12: - Jag ligger precis över nedslagsplatsen nu.
     Det brinner lite grann nere i skogen och det finns en väg
     alldeles 300... 200 m ifrån nedslagsplatsen
21'00" 12: - Branden har minskat avsevärt vid nedslagsplatsen

Släckningsarbetet


Flottiljpolis Åke Schröder, som ledde styrkan, var på olycksplatsen omkring 20 minuter efter kraschen. På väg ut fick han via radio reda på att piloten hoppat och klarat sig oskadd. Så här berättar han för SLA hur det såg ut då:

- Det brann ordentligt i vraket och i skogen. Men det var mest i talltopparna det brann. Tack vare det myckna regnandet och vätan i skogen förhindrades troligen en mer omfattande skogsbrand. Dessutom var ju flygplanet på väg in för landning och hade antagligen inte så mycket bränsle kvar i tankarna.

- Vi hade lite problem i början med en magnesiumbrand i vrakdelarna, men fick relativt snabbt läget under kontroll. Vi lade ut omkring 100 kubikmeter skum och cirka l.000 kg eldsläckande pulver inan lågorna dog ut helt och hållet. Branden var släckt på ungefär en timme. Viggenplanct störtade alltså i skogen omkring 2 km nordöst om Fagersanna. Bara några hundra meter från närmaste bostadshus. Planet mejade ned en cirka 100 meter lång och trettio meter bred gata i tallskogen. Det smulades sönder nästan fullständigt. Bara stjärtpartiet var något så när intakt. Tack vare den täta vegetationen spreds dock inte vrakdelarna mer än några hundra meter omkring.

- Det här ar nog den mest koncentrerade haveriplats jag sett, konstaterade Åke Schröder.

Bakkropp med vingar läggs på lastbil för transport till F 6.
Tillbaka

Källa: Statens haverikommission, OFYL - Försvarets flygsäkerhetsanalys, SLA (lokaltidning).