OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

J 22 - FFVS P22 - I Flygvapnets tjänst

Få flygplan har väl så som J 22 fört en splittrad tillvaro i det att det gång efter annan överförts till och från i huvudsak Flygvapnets jaktförband. Med ett fördjupat studium ligger det i sakens natur. Dels med tanke på flygplanets speciella karaktär och dels med tanke på Flygvapnets forcerade expansion och sist men icke minst en accelererad flygteknologi i tid med J 22:ans tillblivelse.

Om man i historieskrivningen ger J 11 och J 20 epitetet "nödköp"' måste man i samma andetag tillstå att J 22 var en "nödlösning". En nödlösning som med kännedom om Flygvapnets dåvarande status vad avser jaktflyget, många gånger överträffade förväntningarna. Å andra sidan och med kännedom om den flygtekniska utvecklingen lämnade J 22 än mer att önska.

Historieskrivning och verklighet är två skilda ting men för den tidens män i FV var tillkomsten av J 22 av oerhörd betydelse, icke bara moraliskt med den tuggade frasen: "Världens snabbaste jaktplan ... i förhållande till motorstyrkan", utan även rent operationellt med ett utbyggt jaktförsvar.

Det är i den andan vi nu tittar på J 22 i Flygvapnets tjänst.

På ett krigsflygfält någonstans i Sverige sommaren 1944 tankas och klargöres 22137 (F9-44). Notera divisionsemblemet "getingen" (mellan "44" och förarplatsen)! Foto: Se nedan.

F 9

Kungl. Göta Flygflottilj (F 9) Säve var den första av Flygvapnets jaktflottiljer som utrustades med det nya helsvenska jaktflygplanet J 22. Den första J 22 levererades den 23 oktober 1943 och tillfördes den 3:e divisionen som först kom att utrustas med J 22. Flygplanet hade nummer 22102 och gavs koden 32 i enlighet med märkningsbestämmelser m/40. Därpå levererades 22101 och 22104 vilka gavs koderna 31 respektive 34. Flygplanen vid 3:e divisionen gavs löpande koder i överensstämmelse med sista siffran i registrering/kod upp till 22113 som kodades 43. Det är här att märka att fpl 22103 icke tillfördes F 9 förrän årsskiftet 1944/45 och att koden 33 därför gavs fpl 22120.

J 22 nr 22104 från F 9. Notera emblemet för 3:e divisionen (Ivar Gul), "den boxande getingen" framför huven. Foto: Flygvapenmuseum / Lars Ekelund CC BY

De hårt nedslitna J 11:orna fick i stort, efter det att 3:e divisionen flugit in sig på J 22, tjäna som något av "andra linjens flygplan". Under våren och sommaren 1944 kunde 1:a divisionen byta ut sina J 11 mot J 22 och hösten samma år utrustades slutligen 2:a div. med J 22. Totalt levererades till F 9 närmare 60 fpl i 22 av versionerna J 22A och J 22B.

2:a divisionen skulle operera J 22 en relativt kort tid i det att man under slutet av 1945 och i början av 1946 var i färd att ombeväpna till SAAB:s nya skapelse J 21 A. Härigenom kom F 9 att i närmare ett år operera J 22 och J 21 parallellt och leveranserna av J 22 till F 9 avslutades först i mars 1946 för att strax därefter fördelas till andra flottiljer.

F 9 var den första flottilj som utrustades med den helsvenska J 22A. Det var ett stort steg, icke enbart för F 9 utan för hela Flygvapnet! På bilden äntras 22139 (F9-13) av en förnöjd divisionschef. Lägg märke till "den röde djävulen". Foto: Se nedan.

F 16

Den andra flottiljen som fick J 22 var F 16 i Uppsala med början i maj 1944. Totalt levererades 54 fpl J 22 varav nio var av typen J 22B. Den första J 22 kom till F 16 den 2 maj 1944 och hade registreringsnummer 22123. Detta fpl erhöll koden 1 enligt märkning m/40. J 22-epoken vid P 16 blev kortvarig och fick ett hastigt slut i det att flygplanen redan med början i april 1945 i huvudsak kom att överföras till F 10 och i enstaka fall till F 8. Det kan i sammanhanget noteras att det fpl som gjorde längst tjänst vid F 16 var det tidigare refererade 22123 som efter ett år och tre dagar överfördes till F 10 där det fick koden gul K. 22260 som levererades till F16 den 4 april 1945 överfördes till P 8 redan den 23:e samma månad d.v.s. efter blott 19 dagar vid F 16! Det är därför det synes särskilt svårt att få tag i fotografier på F 16-märkta J 22 och speciellt då med kodbokstäver ty dessa anbringades först i februari 1945 på F 16:s J 22:or!

Med stort intresse kan F 16-personal ingående studera de till flottiljen nylevererade J 22A i maj 1944. Närmast syns 22124 med koden F16-2 samt 22123 med koden F16-1. Foto: Se nedan.

F 13

Våren 1945 ombeväpnade F 16 till J 26 Mustang. I väntan på nya jaktflygplan för det nyuppsatta Kungl. Bråvalla Flygflottilj, F 13 i Norrköping, kunde F 13 i initialskedet sätta upp en division J 11 (den sk "Spader Ess"-divisionen) som man övertagit från F 9. Men i juli 1944 kom de första J 22 till F 13 och försågs med märkning m/40.

J 22 tjänstgjorde på F 13 fram till år 1946 då F 13 som första flottilj utrustades med "reaplan", som var den gängse benämningen på den tiden, J 28A.

J 22A "röd Bertil" ur 1.div F 13. Foto: Se nedan.

Motoröversyn vid F 13. Fpl 22242 (röd C) har här förstärkt beväpning och registrerkamera monterad under höger vinge. Foto: Okänd...

F 10

Den 5 april 1945 mottog F 10 sina första J 22:or. Dels som ersättning för de "slutkörda" J 20 och dels som ersättning för utlovade J 26 vilka i stället, till F 10-flygarnas stora besvikelse, kom att tillföras F 16. I en första omgång kom 15 flygplan och i en andra omgång i slutet av april kom ytterligare 18 J 22:or från F 16 för att därefter sporadiskt överföras till F 10 under resten av våren. Några enstaka flygplan kom också via F 9. J 22, såväl A som B-versionen, var i tjänst vid F 10 fram till 1950 då då den avlöstes av J 21 R.

Pågående översyn av J 22A vid flottiljverkstaden på F 10 Ängelholm. Foto: Okänd...

F 8

Med början under våren 1945 ersattes J 9 med J 22 vid Kungl. Svea Flygflottilj, F 8 i Barkarby. Flygplanen kom huvudsakligen direkt från FFVS men även från F 16 (J 22B) och F 9. Redan i december 1945 kom den första J 21A till F 8 och under 1946 inleddes en period där J 22 och J 21 opererades parallellt. Det är dock att märka att det endast var ett fåtal J 21 som kom att opereras av F 8 varför J 22 utgjorde "huvudbeväpning" fram till 1950 då den ersattes av J 28B.

J 22B (22279) blå Sigurd ur 2.div F 8. Lägg märke till att serienumret har repeterats på motorkåpan, något som var ofta förekommande på F 8. Foto: Se nedan.

F 18

Kungl. Södertörns Flygflottilj, F 18 i Tullinge som uppsattes 1946 utrustades direkt med J 22 vilka med en lätt överdrift i huvudsak skrapades ihop från de flottiljer som stod i begrepp att ombeväpna, då i första hand F 13 som fick J 28A och F 9 som höll på att utrustas med J 21A. Senare fick man också ett mindre antal flygplan via F 8 och P 10. Liksom vid F 8 ersattes J 22 vid F 18 av J 28B i löpet av år 1950.

22212, F 18 "gul Johan", försedd med speciellt emblem föreställande "Hacke Hackspett" på gul botten. Notera spinnern och dess målning vilken även omfattar delen bakom och kring propellerbladens genomföring. Foto: Se nedan.

F 3

Redan under åren 1945-1946 hade en av divisionerna vid F 3 i Malmslätt utrustats med fpl J 22 för optisk spaning. Under 1946 försågs dessa flygplan med en spaningskamera av typ SKa 4 vilken placerades bakom föraren till vänster i kroppen. Installationen gjordes vid avd VI på F 3 och flygplanen fick därefter beteckningen S 22.

F 3, som intill 1949 varit spaningsflottilj, omdanades detta år till jaktflottilj och tillfördes J 22 vilken tjänade flottiljen till år 1952 då den ersattes av J 28A. F 3 kom alltså att bli den sista flottilj som opererade FFVS J 22.

Likt F 18 fick F 3 mottaga sina fpl från övriga flottiljer. J 22 stod vid denna tid definitivt i andra linjen och F 3 blev något av slutstation för en flygplanepok.

"Gula divisionen" vid F 3 före start hösten 1948. Från vänster divisionschefen Ola Neppelberg, Karl Erik Åsell, Erik Nygren, Friberg, Gösta Norrbohm och Åke Kahlin. Foto: Fotograf okänd.

"Q-plan"

Vid ingången av 1950-talet verkställde KFF en avskrivningsplan vad avsåg äldre jaktflygplan i och med att Flygvapnet gick in i en ny era: Reaktionsdrift! J 28 Vampire och senare J 29 Tunnan var på gång! Denna avskrivningsplan har i flyghistorien benämningen "Q-plan". Många J 22 kom att avskrivas enligt "Q-planen" och den sista J 22:an avskrevs den 1 september 1952. Det är f.ö. det flygplan (22280) som är bevarat vid flygmuséet på Malmslätt.

J 22 fanns i FV under en period av 9 år.

J 22A nr 22212 "gul Johan" med "Hacke" målad på nosen. Foto: Okänd...Källor:
KONTAKT nr 36, april 1978. Förutom KONTAKT:s eget arkivmateriel har de använt uppgifter från:
- Bo Widfeldt, Krigsarkivet
- Övrigt bistånd: Roy Fröjdh, Lennart Arjevall
- Fotografier (kopierade på dålig fotostatmaskin...) har i huvudsak hämtats ur:
- - KONTAKTgruppens arkiv
- - samt via: Arkiv Palmblad, Freddy Stenbom, Bengt Frykholm m.fl.
Flyghistorisk Revy nr 35.

Uppdaterad: 2019-05-24