OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

J 22 - FFVS P22

Tekniska data

Spännvidd 10 m
Längd 7,8 m
Höjd 2,8 m
Höjd (i vågläge) 3,6 m
Vingyta 16 m2
Vingbelastning 117 kg/m2
Max hastighet 0 m 480 km/h
Max hastighet 4.300 m 560-575 km/h
Marschfart 0 m 410 km/h
Marschfart 4.300 m 500 km/h
Start- o landningssträcka, fast underlag 350 m
Stigförmåga, 1.000 m 2 min
Stigförmåga 6.000 m 12 min
Max flygsträcka 1.360 km
Aktionstid 3,2 tim
Topphöjd 9.300 m
Tomvikt 22-1/22-2 2.000 kg / 2.020 kg
Flygvikt 22-1/22-2 2.760 kg / 2.835 kg
Bränslekapacitet 525 liter

Vingbalken med infästning i flygkroppens stålskelett. Teckning: Okänd.

En av F 18:s J 22A under varmkörning, färdig att köra ut. Lägg märke till länk- och hylsuppsamlaren under vingen. Foto: Se nedan.


Motoranläggning

Svensktillverkad (SFA) Pratt & Whitney Twin Wasp SC3-G (STWC-3) 14 cyl luftkyld stjärnmotor om 1.065 hkr med svänghjulsstart.

Propeller: Hamilton VP-2M (SFA)
Propellerdiameter: 3,1 m

Tyska krigsmotorer (original TWC-3) monterades i de första levererade 100-talet J 22. Här vid slutmonteringen vid FFVS i januari 1944. Foto: Okänd.

Beväpning

J 22A 2 st 7,9 mm ksp m/22F
 2 st 13,2 mm akan m/39A
J 22B 4 st 13,2 mm akan m/39A

Vapenmekaniker gör klart för laddning av ena vingens två 13,2 mm akan. Foto: Fotograf okänd.

Flygsoldat Rune Hesselberg laddar med akan-ammunition vid vinterövningen i Kalix i mars 1947. Foto: Fotograf okänd.

Teckning: Okänd.


Kamerainstallation S 22-3. Ritning: Okänd.


Ritning: Torstein Landström.

Ritning: Torstein Landström.

Ritning: Torstein Landström.

Detaljer värda att notera

I en historisk beskrivning av fpl J 22 fastställes att flygplanet förekom i två versioner, J 22A och J 22B. Den enda skillnaden utgjordes av beväpningsinstallationen.

Det här är givetvis en sanning med s.k. "modifikation" om man ger sig tid att studera vissa detaljer på J 22, detaljer som i vissa fall är värda att notera.

Ur arkivet har vi tagit fram en fotografiskt mindre god bild på fpl 22106 (F9-36). Låt oss börja med att studera den sk vingfilleten på J 22 och konstatera att det vänstra luftintaget är förgasarluftintaget emedan det högra utgör intag till motorns oljekylare.

Se texten. Foto: Se nedan.

Frontrutan på J 22 utgjordes antingen av 6 mm laminerat (splitterfritt) s.k. "Gemax-glas" eller rent plexiglas. I frontrutans mitt var ett 60 mm skottsäkert glas (a) monterat i särskild ram. Detta skottsäkra glas fanns ej på vissa fpl.

För att minska luftmotståndet och därigenom öka toppfarten från 570 till 575 km/tim, utrustade man i initialskedet tolv fpl J 22 med en propellerspinner (b) av den typ som användes på J 9 dvs med slitsad bakkant vilken klämdes fast runt propellerdomen medelst speciell spännring.

Pitotröret (av rak typ) var på J 22 placerat i vänster vinge omedelbart utanför sprygel nr 5. Emellertid var ett mindre antal flygplan ur första serien utrustad med ett pitotrör av det slag som användes på bl.a. fpl SAAB 17, vilket var monterat omedelbart innanför sprygel nr 6 (c)!

Här provas nödfällning av huven. För att fånga upp huven har ett nät spänts upp bakom förarutrymmet. Foto: Fotograf okänd.

Flertalet av fpl J 22A modifierades senare till vad man kallade "förstärkt beväpning" dvs man försåg J 22A, efter förstärkningar i vingkonstruktionen, med fyra 13,2 mm akan likt J 22B. Härigenom försvann de tidigare, och enbart på J 22A, använda länk- och hylsuppsamlare av typ som användes på fpl J 9.

Avgasröret genomgick också ett nytt utförande för att minska luftmotståndet och ge bättre "reaktionsverkan".

J 22 med sina träpaneler hade den svagheten att det gav svaga radareko för jaktstridsledningen. För att förbättra detta klädde man insidan av kroppen, på ett flygplan i experimentsyfte, med aluminiumfolie! Det är en av många detaljer kring J 22 som är värda att notera!

Några av Södertörnflottiljens (F 18) tätt uppställda J 22 vid den tidpunkt man permanenterade banororna på F 18. Lägg märke till avgasrörets figuration på fpl "N" kontra "G". Lägg också märke till kodbokstavens placering på nämnda flygplan! Genom serviceluckan på närmaste J 22 skymtar flygradioanläggning typ FR III. På motsatt sida fanns flygplanbatteri och markbatterikontakt. Foto: Se nedan.

Målning och märkning

När det gäller målning och märkning är detta ett särskilt kapitel åtminstone när det gäller fpl J 22. Enligt märkningsbestämmelser m/40 försågs i initialskedet fpl J 22 med denna märkning i samband med leveranserna till F 9, F 16 och F 13. Denna märkning bestod i att man anbringade vita kodsiffror på motorcowling och stjärtparti (se nedan till vänster). Flottiljsiffran var vid detta tillfälle svart och anbringades till vänster om kronmärket på kroppen. I anslutning till denna märkning anbringades på F 9 speciella divisionsemblem (se bild nedan till vänster). Det är att märka att även F 3 opererat J 22 (S 22) i "siffermärkning" även enligt m/44.

J 22A nr 22164 vid F 13 oktober 1944. Tecknare: Torstein Landström.

J 22A nr 22150 vid 2:a divisionen F 10 juni 1945. Tecknare: Torstein Landström.

J 22A vid 1:a divisionen F 16 maj 1945. Tecknare: Torstein Landström.

J 22A nr 22212 vid 3:a divisionen F 18 maj 1950. Tecknare: Torstein Landström.

J 22A nr 22101 vid tjänsteprov F 9 mars 1944. Tecknare: Torstein Landström.

J 22B nr 22278 vid 1:a divisionen F 8 våren 1946. Tecknare: Torstein Landström.

När det gäller kodbokstäverna har dessa antingen anbringats med centrum i linje med fena/sidroder eller enbart på själva sidrodret. Bilden av F 18:s J 22 (nedan till höger) visar detta med klar tydlighet. Flottiljsiffran målades i gult och placerades bakom kronmärket enligt märkning m/44.

Kodsiffror på motorkåpa och stjärtparti. Notera ett av F 9 divisionsemblem: "Den boxande getingen". Foto: Se nedan.
Exempel på kodbokstav på F 18. Foto: Se nedan.

Märkningsbestämmelser m/44 stadgade att krigsflygplan skulle förses med sk bokstavskoder i divisionens färg. Dessa utfördes antingen med eller utan vit bård på flygplanets stjärtparti och även i vissa fall på motorkåpan. Bokstäver med vit utlinjering har bevisligen förekommit såväl på stjärtparti som motorkåpa vid bl.a. 1.div F 3 samt 2.div F 8. Bokstäver utan vit bård har likaledes förekommit vid 2.div F 8 samt 1.div F 9. Bokstavskoder med vit utlinjering enbart på stjärtpartiet har förekommit vid samtliga J 22-förband.

I anslutning till detta har motorkåpan i vissa fall försetts med divisions- eller flottiljemblem. Vid F 13 brukades exempelvis Norrköpings stadsvapen på motorkåpan. Vid F 10 försågs motorkåporna övervägande med Skånes vapen emedan man vid 2.div sporadiskt smyckade flygplanens nos med valda motiv ur serievärlden.

Seriefiguren "Musse Pigg" pryder här motorkåpan till J 22 "Blå Harald" från F 10. Foto: Se nedan.

Ur seriefigurernas värld hämtades också "Hacke Hackspett" som kom att pryda några av 3:e divisionens J 22:or vid F 18.

Vid F 8 utvecklades något av ett divisionsemblem i form av en kråka i klorna hållande en kulspruta (se nedan). Emblemet användes vid den 2:a divisionen och målades direkt på fpl eller på en blå cirkel med vit utlinjering.

Divisionsemblem vid F 8: Kråka med en kulspruta i klorna. Foto: Se nedan.

Den boxande getingen (F 9).
Musse pigg (2:a div F 10).
Kråka ned kulspruta (1:a div F 8).
Hacke Hackspett (3:e div F 18).

En annan och kanske lika lite känd manövermärkning hos J 22 visas på bilden nedan av F 3 blå Erik som försetts med "vita band" runt vingar och bakkropp. Observera att "banden" på undersidan även löpte runt vingens ovansida. På detta flygplan ser vi också ett vid F 3, och enbart på J 22, brukat emblem föreställande den legendariske "Östgöten" Folke Filbyter inramat av ett "C" vilket står för Cesar eller m.a.o. F 3. Emblemet målades i divisionens färg och spegelvändes på vänster sida i det att C:et hade öppningen framåt.

Foto: Se nedan.

J 22A vid 2:a divisionen F 3 med speciell märkning under flygvapenövning 1950. Tecknare: Torstein Landström.

Avslutningsvis visar vi en unik bild nedan på en J 22 målad helt röd med vit dekoration. Detta flygplan "strippades" på allt vad beväpning och övrig utrustning hette för att användas i samband med FV:s 25-årsjubileum år 1951.

Foto: Se nedan.Källor:
KONTAKT nr 36, april 1978. Förutom KONTAKT:s eget arkivmateriel har de använt uppgifter från:
- Bo Widfeldt, Krigsarkivet
- Övrigt bistånd: Roy Fröjdh, Lennart Arjevall
- Fotografier utan hänvisning har i huvudsak hämtats ur:
- - KONTAKTgruppens arkiv
- - samt via: Arkiv Palmblad, Freddy Stenbom, Bengt Frykholm m.fl.
Flyghistorisk Revy nr 35.

Uppdaterad: 2019-05-24