OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

SAAB SAFIR

I Flygvapnets tjänst

Som tidigare sagts tillfördes det svenska Flygvapnet tio SAAB 91A vilka erhöll FV-beteckning TP 91. TP 91 användes huvudsakligen som sambandsflygplan och för lättare transportuppdrag. Naturligt gick de första flygplanen till F 8 med tanke på stabens behov av dylika flygplan. Men även andra flottiljer, t.ex. F 9 och F 10 fick TP 91.

Flygplan TP 91 dras ut på flygfält på F 8 Barkarby, vintertid. Tre personer i arbete. Flygplanet tillhörande F 4 Jämtlands flygflottilj. 1950-1951. Foto: Georg Eriksson / Flygvapenmuseum. (CC-PDM) (Beskuren bild).

Den kanske mest intressanta av fpl TP 91 är 91119 vilken tillfördes F 9 och fick koden F9-19. 1949 registrerades 91119 SE-BTY (officiellt dock först 1951) och skeppades via Göteborgs hamn till Antarktis för en expedition vilken avslutades 1952. Flygplanet återbördades till FV i augusti 1952 och tillfördes då F 8.

1955 avverkade 91119 en långflygning till Malta och kunde därmed prydas av Malteserkorset på motorkåpan tillsammans med en pingvin efter den tidigare nämnda expeditionen i Antarktis. Fpl TP 91 utgick ur FV:s organisation 1956.

SK 50

Sensommaren och hösten 1952 började Flygvapnet successivt att ersätta SK 25 med SK 50B Safir som skolflygplan typ I vid F 5 i Ljungbyhed. Som skolflygplan typ II användes fortfarande SK 16. I detta låg problemet: Att fortsatt utbildning på fpl SK 16 medförde svårigheter enär man gick från flygplan med nosställ till flygplan med sporrställ. Det var dock fråga om en temporär fas i utbildningen av FV:s flygförare. 1955 infördes jetskolning i och med att SK 28C tillfördes F 5 som skolflygplan typ II. I och med detta utökades skolningen på SK 50 från 60 till 80 timmar.

Så minns vi kanske bäst SAAB Safir: Som skolflygplan vid F 5 i Ljungbyhed. Notera märkning m/56 och m/64. Foto: Se nedan.

Flygvapnet har aldrig, och kommer förmodligen aldrig, att få ett mer kvalificerat skolflygplan än SK 50 Safir. Under Flygvapnets s.k "gyllene år" var det medelst SAAB Safir som FV lade grunden för sin kvalitativa nivå vad avser vapnet "flygförarstandard". Naturligtvis har mer eller mindre förutsedda haverier inträffat med SK 50. Otaliga är de buklandningar och i övrigt mindre incidenter vilka må tillskrivas SK 50.

En intensifierad flygutbildning kräver helt naturligt sina offer. Trots allt står sig SK 50 mycket bra i haveristatistiken i förhållande till flygtidsuttaget.

Fpl SK 50 kom också att i mer eller mindre omfattning att brukas som försöks- eller provflygplan vid t.ex. RFN i Vidsel samt FC.

SK 50 nr 50091 i RFN:s tjänst (Robot Försökstation i Norrland). Foto: Se nedan.

Fpl 50056 flög temporärt med en viss elektronisk utrustning, med modifierad fenspets och lodbildskamera. Med viss elektronisk utrustning flög också 50086 i SAAB:s regi. Flygplanet målades temporärt svart och vitt men återgick senare till F 5.

50086 användes temporärt av SAAB för utvärdering av "viss elektronisk utrustning"... Foto: Se nedan.

SK 50 användes också genomgående som självständig programpunkt vid Flygvapnets flygdagar under 50- och 60-talet. I början av 60-talet målades 50019 med svarta prickar på kroppen och 50039 med dito ränder föreställande en "nyckelpiga" respektive "geting". Flygplanen visade sina flygegenskaper under s.k. ballongjakt, ett populärt och applåderat inslag i flygdagsprogrammen.

SK 50 avlöstes som skolflygplan typ I under 1971 av S.A. Bulldog (SK 61). Det kvarvarande beståndet av SK 50 kom därigenom att avlösa trotjänaren SK 16 som sambandsflygplan på FV:s flottiljer och i samband därmed också camouflagemålas.

F 6 Karlsborg 1980. Major Johansson (Biggen) i flygplan SK 50 SAAB Safir. 1980. Foto: Okänd fotograf / Karlsborgs Fästningsmuseum. (CC BY-NC-SA)

Safir ¡ Norge

Sommaren 1956 tecknade det norska Luftforsvaret order om köp av 25 SAAB 91B Safir vilka fick den egentliga beteckningen SAAB 91B-2.

Sju flygplan levererades under hösten 1956 och resterande arton under vintern och våren 1957.

Intressant att notera är att Luftforsvaret i sitt serienummersystem (motsvarande svenskt FV-nr) använder tillverkningsnumrets tre sista siffror föregånget av de två sista siffrorna i årtalet för leverans. Vid märkningen av fpl användes dock endast den sista siffran i årtalet t.ex. 7333 (se bild).

I samband med leveranserna till Kjeller utanför Oslo anbringades ett kodsystem bestående av tre bokstäver varav de två första står för förbandstillhörigheten (U = Safir) samt den tredje för flygplansindividen.

1972 infördes nya märkningsbestämmelser inom RNoAF vilket stadgade att alla militärflygplan skulle blott märkas med serienumrets tre sista siffror. Detta märkningssystern infördes på Safir sommaren -72 och numret anbringades på stjärtpartiet.

Luftforsvarets SAAB 91B-2 Safir 7333 (91333) i den tidigare märkningen. Notera att kodbokstäverna står i annan följd på vänster sida. Foto: Kay Hagby.

91325 (UA-F) havererade den 7 juli 1958 och 91326 (UA-G) den 26 januari 1962. Flygplanet gick därefter till LTBS i Kjevik som undervisningsobjekt. 91327 (UA-H) havererade den 8 augusti 1958 och 91332 (UA-M) den 6 juli 1961.

Utlandstjänst

SAAB Safir har gjort sig uppskattad som flygplan i allmänhet och som skolflygplan i synnerhet. Flygbolag och flygskolor världen över har använt sig av SAAB 91 Safir.

Det nya Lufthansa mottog den 13 januari 1955 sina första 91B: D-EBAB och D-EBED. Även Sabena och Air France har nyttjat Safiren för utbildning av sina piloter liksom den statliga trafikflygarskolan i Holland och Indonesiens statliga civila flygskola.

I maj 1955 demonstrerades 91B och 91C för det nya tyska Luftwaffe i ädel tävlan med bl.a. Beech T34 och D.H. Chipmunk men något kontrakt blev det inte.

Däremot tecknade det Finska Flygvapnet kontrakt om 35 Safirer och kompletterade flottan senare med ytterligare en "civil Safir" ex. SE-BYN och OH-SPA.

SF-18 (SAAB c/n 91364). Totalt var 36 stycken Saab 91D Safir i finska flygvapnets tjänst som skolflygplan under åren 1958 till 1982. Efter militär tjänstgöring hamnade det här flygplanet på Suomen Ilmavoimamuseo i finska Tikkakoski och sedan på Luftfartssamlingarna på Arlanda. Flygvapenmuseum äger flygplanet och har deponerat det till Svedinos bil- och flygmuseum sedan 2008.
Fotograf: Torsten Nilsson / Flygvapenmuseum. (CC-BY).

Finska Flygvapnets Safirer baserades vid Flygstridsskolan i Kauhava och tjänade den grundläggande flygutbildningen.

SF-36 (91246) var en tidigare civilregistrerad 91B (SE-BYN) vilken konverterades till 91D och blev OH-SFA. Flygplanet havererade 550530 och avfördes ur det finska registret varefter det köptes och reparerades av Flygvapnet. Det erhöll finsk kod SF-36 (SF=SAFIR).

Vidare export

Etiopiska Flygvapnet skulle med åren bli den näst störste operatören av SAAB SAFIR i olika versioner. Totalt levererades 48 flygplan under åren 1946-66. Ett antal kom till IEAF via bl.a. det belgiska flygbolaget SABENA.

SAAB 91 i det etiopiska flygvapnets märkning. Foto: Okänd fotograf.

Det Tunisiska Flygvapnet skulle under åren operera femton Safirer.

Även Österrikes Flygvapen skulle begagna sig av Safiren för grundläggande flygutbildning. Totalt levererades 24 SAAB 91D under åren 1964-65.Källor:
KONTAKT nr 32, juni 1977
- Yngve Nilsson, Benny Karlsson, Rolf Larsson, Kay Hagby
- Knut Arveng, Ola Palm, Uno Ranch
- Fotograf ej angiven på många av bilder i originalartikeln.
- Bilder från originalartikeln kopierade på dålig fotostatmaskin...
KONTAKT nr 72, juni 1985.

Uppdaterad: 2019-04-29